ครง การทุนสควค.ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

จำนวนผู้ชม: 2878    หมวดหมู่:ข่าวทุนการศึกษา    Facebook
ครง การทุนสควค.ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ป...

โครง การทุนสควค.ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ อนุมัติในหลักการปรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการ สควค. โดยการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) จำนวน ๕๕๔ ทุน

โครงการนี้จัดเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูทุนโครงการ สควค. ได้พัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้น สสวท. ขอแจ้งรายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญา โท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการ สควค. โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นข้าราชการครูทุนโครงการ สควค. ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (นับถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗) 

๒. หลักฐานการสมัคร 
     ๒.๑ ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบออนไลน์
     ๒.๒ สำเนาเอกสารการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านธนาคาร คนละ ๖๐๐ บาท 
     ๒.๓ สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
     ๒.๔ หนังสืออนุญาตให้สมัคร และลาศึกษาต่อระดับปริญญาโทจากต้นสังกัด 
     ๒.๕ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
    ๓.๑ สอบผ่านและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทภาคปกติ หรือ ภาคพิเศษโปรแกรมที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แผน ก (ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต) ในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
    ๓.๒ เข้าศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิตตามที่โครงการ สควค. กำหนด รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
    ๓.๓ ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดให้สมัคร และลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท

๔. ระยะเวลารับสมัคร เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

๕. วิธีการและรายละเอียดการสมัคร 
     ๕.๑ ให้ผู้สมัครดำเนินการสมัคร โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ สสวท. http://psmt.ipst.ac.th ตามขั้นตอนที่แนะนำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และสั่งพิมพ์ใบสมัคร 
     ๕.๒ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ คนละ ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ตามรหัส COMP.CODE ที่ปรากฏบนใบแจ้งการชำระ เงินที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
      ๕.๓ ส่งใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบออนไลน์ พร้อมหลักฐานการสมัครสอบตามข้อ ๒ ไปยังคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ สควค. ที่ผู้สมัครประสงค์สมัครเข้ารับทุน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดที่อยู่ไปรษณีย์ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ การดำเนินการรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด 

๖. มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สามารถสมัคร เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ สควค. ดังนี้ 
     ๑. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     ๒. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     ๓. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     ๔. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
     ๕. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
     ๖. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     ๗. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     ๘. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ๙. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
    ๑๐. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
    ๑๑. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
    ๑๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
    ๑๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
    ๑๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
    ๑๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 
     ๑๖. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
    ๑๗. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
    ๑๘. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
    ๑๙. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

๗. แผนจำนวนการรับเข้าศึกษา กำหนดแผนจำนวนการรับเข้าศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย ดังนี้

 

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ สควค.
ระดับปริญญาโท
แผนจำนวนการรับเข้าศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย รวม
เคมีศึกษา ฟิสิกส์ศึกษา ชีววิทยาศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
๑. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - - - - ๑๐ - - - ๒๐
๒. มหาวิทยาลัยศิลปากร ๑๐ - - - - - ๑๐ - - - ๒๐
๓. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - - ๒๐ - - ๒๐ - ๑๐ - - ๕๐
๔. มหาวิทยาลัยทักษิณ ๑๐ - ๑๐ - - - ๔๐
๕. มหาวิทยาลัยบูรพา * - ๒๐ - ๒๐ - ๒๐ - ๒๐ - - ๘๐
๖. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี * - ๑๕ - ๑๕ - ๑๕ - ๒๐ - - ๖๕
๗. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - ๑๐ - - - ๑๐ - ๑๐ - - ๓๐
๘. มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ๑๕ -   - ๑๕ - - - - ๓๐
๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - ๑๐ - ๑๐ - ๑๐ - - - - ๓๐
๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี - ๑๐ - ๑๐ - ๑๐ - ๑๕ - - ๔๕
๑๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา - ๑๕ - ๑๕ - ๑๕ - ๑๕ - - ๖๐
๑๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม - ๑๐ - ๑๐ - ๑๐ - - - - ๓๐
๑๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ - ๑๐ - ๑๐ - ๑๐ - - ๑๐ ๔๕
๑๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี - ๑๐ - ๑๐ - ๑๐ - ๑๐ - - ๔๐
๑๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - ๑๐ - ๑๐ - - - ๑๕ - - ๓๕
๑๖. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - - - - - - - - - ๓๐ ๓๐
๑๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม - ๑๐ -   - ๑๐ - - - ๒๕ ๔๕
๑๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - ๑๐ - ๑๐ - ๑๐   ๑๐ - - ๔๐
๑๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๑๐ - ๑๐ - ๑๐ - - - - - ๓๐

หมาย เหตุ * มหาวิทยาลัยเปิดภาคพิเศษ (เรียนภาคฤดูร้อน) ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท และจัดสรรถ่ายโอนทุน ให้มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ สควค. ตามความเหมาะสม และตามจำนวนโควต้าทุนการศึกษาที่โครงการ สควค. กำหนด 

๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อ เขียน วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ทางเว็บไซต์ สสวท. http://psmt.ipst.ac.th และ มหาวิทยาลัยที่ผู้สมัคร สมัครเข้ารับทุนโครงการ สควค. โดยตรง 
 
๙. กำหนดวันและสถานที่สอบข้อเขียน 
     ๙.๑ สอบข้อเขียนวิชาเอก (วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์) ณ มหาวิทยาลัย ที่ผู้สมัคร สมัครเข้ารับทุน สำหรับห้องสอบ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด โดยในวันสอบ ให้ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบ ด้วย วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓:๐๐ - ๑๖:๐๐ น. 
      ๙.๒ สอบภาษาอังกฤษ (วัน เวลา และสถานที่สอบ ให้เป็นตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด)     

๑๐. ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยใช้ผลคะแนนสอบข้อเขียนเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทางเว็บไซต์ สสวท. http://psmt.ipst.ac.th และมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสอบคัดเลือก 

๑๑. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสอบได้รับการคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ สำหรับเวลาและสถานที่สอบให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด 

๑๒. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ผู้ได้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสอบเข้ารับทุน และทางเว็บไซต์ สสวท. http://psmt.ipst.ac.th 

๑๓. การรายงานตัวและปฐมนิเทศ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุน โครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ให้ไปรายงานตัวเข้ารับทุนการศึกษา พร้อมทำสัญญารับทุนการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเข้ารับ การปฐมนิเทศตามที่ สสวท. กำหนด (สถานที่จะแจ้งผู้ได้รับทุนทราบภายหลังทางเว็บไซต์ สสวท.(http://psmt.ipst.ac.th) ทั้งนี้ หากผู้ได้รับทุนไม่ไปทำสัญญา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และไม่เข้ารับการปฐมนิเทศ ตามที่ สสวท. กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนดังกล่าว ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถ พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับอุดมศึกษาในประเทศกำหนดและถือเป็นที่สิ้นสุด