นิด้า รับสมัครศึกษาต่อปริญญาโทภาคพิเศษ

จำนวนผู้ชม: 1268    หมวดหมู่:ข่าวแนะแนวการศึกษา1    Facebook
นิด้า รับสมัครศึกษาต่อปริญญาโทภาคพิเศษ

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า
รับสมัครศึกษาต่อปริญญาโทภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ใน 8 สาขาวิชา ได้แก่

1. วิทยาการคอมพิวเตอร์
2. การจัดการระบบสารสนเทศ
3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การจัดการโลจิสติกส์
7. วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
8. การวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย (Business Analytics and Research)


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2556 สอบสัมภาษณ์เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-727-3037
หรือ http://as.nida.ac.th/admission/